Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie na roky 2015 - 2022

Vážení obyvatelia obce Podhorie

V súčasnosti sa pre Vašu obec pripravuje základný
rozvojový strategický dokument pre trvaloudržateľný rozvoj obce - Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude vyjadrením ekonomických
a sociálnych záujmov obyvateľov Vašej obce. Programovanie rozvoja sa
v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho
spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších
zdrojov spoločenstva, ako aj z rôznych iných dostupných zdrojov na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 309 z 15.
Októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja
a Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020, ktoré definujú nové úlohy
a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja.

Pokiaľ chce Vaša obec i v ďalšom programovacom
období Európskej únie úspešne využívať možnosti financovania pripravených
projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej
legislatívy vypracovaný a schválený "Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja" (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery
podporujúce jej rozvoj. Takto pripravený dokument je potrebný ako povinná
príloha k žiadostiam o nenávratné finančné príspevky. Z tohto
dôvodu Vás, vážení obyvatelia obce, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý
je súčasťou spracovania PHSR obce Podhorie na roky 2015 - 2022. Vašimi
odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na
Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Vašej obce. Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej
strany je vítaná.

Pre vyplnenie elektronickej formy dotazníka k PHSR
kliknite tu, prípadne si dotazník stiahnite z webovej stránky : https://docs.google.com/forms/d/1fNrf0pwUt_4FwFmI7XqJMK2FNmqqcneP_gGMn0zfm4I/viewform

Pokyny k PHSR Podhorie.pdf

PHSR-Podhorie_ (2007-2014).pdf

                                                                            RRA Žiar nad Hronom


ČO SA DEJE V PODHORÍ A V BLÍZKOM OKOLÍ

Súťaž DHZ v Podhorí - 22.august 2015

24.08.2015 15:17
V sobotu dňa 22. augusta 2015 sa v priestoroch amfiteátra a futbalového ihriska v Podhorí uskutočnila súťaž Dobrovoľných hasičských zborov. Súťažilo sa v rôznych kategóriách, sily si zmerali muži aj ženy. Súťaže sa zúčastnili družstvá z deviatich obcí Slovenska: Sv. Anton, Sľažany, Čierne Kľačany,...
>>

Projekt na rekonštrukciu studne pri Požiarnej zbrojnici v časti obce Žakýl - ukončenie

06.08.2015 16:23
>>

Projekt na vybudovanie ovocnej záhrady v Podhorí - Horákova Štepnica - ukončenie

22.07.2015 16:09
>>

Folklórne slávnosti v Podhorí 2015

16.06.2015 09:45
Všetkých Vás srdečne pozývame dňa 27.júna 2015 na miestny amfiteáter v Podhorí, kde sa bude tancovať, hrať a spievať. Naše Folklórne slávnosti sa začínajú varením guláša už od 9,00 hod a pokračujeme vystúpeniami detských folklórnych súborov. Poobede prídu na rad dospelé súbory a hlavný hosť...
>>

Noc múzeí a galérií na hrade Modrý kameň

13.05.2015 12:29
>>

Rozprávková dededina na Počúvadle

13.05.2015 12:28
>>

Festival kumštu a remesla v Banskej Štiavnici

13.05.2015 12:23
>>

Deň matiek - 10.05. 2015

07.05.2015 14:19
Srdečne pozývame všetky mamy, mamky, mamičky, starké a babky, na kultúrne posedenie ku dňu matiek, ktoré sa bude konať dňa 10.05.2015 o 15,00 hod v sále KD Podhorie.
>>

Výstup na Žakýlsky hrad

13.04.2015 22:32
Pozývame všetkých nadšencov turistiky a histórie na pravidelný výstup na Žakýlsky hrad, ktorý sa bude konať 26.4. 2015. Stretneme sa všetci pod gaštanom o 14,30h.Fotografie z výstupu nájdete vo fotogalérii TU  
>>

Pozvánka na kurz pre Samostatne hospodáriacich roľníkov

10.02.2015 22:19
ALLEA, n. o. v spolupráci s EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Váspozývajú v rámci  projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na kurz: "Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobea získanie základných...
>>
1 | 2 | 3 | 4 >>
Kalendár
Dnes je:

Meniny má:

Nové na stránke

Tlačivá

26.08.2015 12:07
V časti "Občan - Obecný úrad" si nájdete tlačivá - žiadosti a ohlásenia.
>>

Nádrže s vodou na polievanie v cintoríne a Štepnici

22.07.2015 16:05
V uplynulých dňoch sme umiestnili dve veľké 800 litrové nádrže s úžitkovou vodou v Štepnici a vedľa vchodu do cintorína. Obyvatelia môžu vodu využívať na polievanie kvetov v cintoríne a stromčekov a kvetov v Štepnici.
>>

Internetová tabuľa oznamov

Kominárske služby

Kominárstvo Zvolen oznamuje občanom, že dňa 07. septembra 2015  (to je v pondelok) bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu k poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Podhorí každý pracovný deň: Pondelok, Utorok , Štvrtok,...
>>

Zber šatstva

Milí spoluobčania !Nezisková organizáciaDiakonie Broumov organizuje humanitárnu zbierku použitých vecí:-        zachovalé letnéi zimné oblečenie  ( samostatneroztriedené detské , dámske, pánske...
>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.8.2015

Starosta obce podľa § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Podhorie, ktoré sa bude konať dňa 28. augusta 2015 to je v piatok o 19.00 hodine v sále kultúrneho domu. Zasadnutie...
>>

Kúpne zmluvy - zverejnenie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány...
>>

Záverečný účet obce Podhorie

V priebehu mesiaca jún bol schválený záverečný účet obce k 31.12.2014 poslancami obecného zastupiteľstva. Záverečný účet si môžete pozrieť na obecnej tabuli vedľa autobusovej zastávky a vo vývesnej tabuli v časti Žakýl.Záverečný účet nájdete tu:  Záverečný účet Podhorie 2014.doc
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemku

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší návrh na...
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemkov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší...
>>

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemkov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁObec Podhorie,Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhoriev y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovo najvhodnejší návrh na...
>>

Informácia

Oznamujeme všetkým diabetickým pacientom:   Od 1.11.2014 začína ordinovať v Banskej Štiavnici diabetológ pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1. Jedná sa o nedávno vybudované...
>>

Informačný leták CO

Informačný leták CO.docx (184,7 kB)
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode