Ukončené projekty

1. PROJEKT

Vyhlasovateľ: Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila v roku 2012 už 8. ročník grantového programu Baumit pre aktívnych ľudí TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ.

Cieľom programu je osloviť ľudí, ktorí chcú pretvoriť rodné mesto, mesto kde momentálne trávia väčšinu svojho voľného či pracovného času, mesto kde žijú. Miesto s ktorým ho viažu spomienky a zážitky, miesto kde je im dobre, neradi ho opúšťajú alebo si po presťahovaní k nemu len vytvárajú vzťah.

V rámci grantového programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť bolo v roku 2012 predložených 193 projektov, z toho bolo podporených len 15 projektov (čo je 12,87 %) v celkovej sume 14 200 Eur. Jeden z 15 projektov bol projekt z Podhoria.

Názov projektu: Vyčistenie a rekonštrukcia prírodnej studničky s vybudovaním oddychovej zóny v časti náučného chodníka Žakýlske pleso.

Schválená suma: 1 198 €

Predkladateľ projektu: Dobrovoľný hasičský zbor v obci Podhorie, zodpovedná osoba: Jucha Dušan

Krátka anotácia:

Hlavným cieľom projektu je znovuoživenie prírodnej studničky, ktorá sa nachádza na trase náučného chodníka Žakýlske pleso, ktorý prechádza krásnou prírodou obce Podhorie. Zároveň chceme vybudovať pri tejto studničke oddychovú zónu, ktorá by slúžila turistom, ale i miestnym občanom na strávenie príjemných chvíľ v lone Štiavnických vrchov. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky, úpravu jej výveru, výstavbu malého múrika, napájadla, odtokového žľabu, vytvorenie malého sedenia, osadenie odpadkových košov, za účelom zatraktívnenia tejto časti náučného chodníka.

Začiatok realizácie: 2.5.2013   

2. PROJEKT

Vyhlasovateľ: Nadácia SPP vyhlásila v roku 2012 ďalšiu výzvu v rámci grantového programu DEDIČSTVO REGIÓNOV

Grantový program je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.

V rámci grantového programu Dedičstvo regiónov bolo v roku 2012 predložených 529 projektov, z toho bolo podporených len 84 projektov (čo je 15,9 %) v celkovej sume 100 000 Eur. Jeden z 84 projektov bol projekt z Podhoria.

Názov projektu: Bábkarstvo v obci Podhorie - história a súčasnosť

Schválená suma: 1 400 €

Predkladateľ projektu: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Kordíková Ľubica

Názov spolupracujúcej organizácie: Občianske združenie Teplá - Žakýl, kontaktná osoba pre projekt Tatárová Katarína

Krátka anotácia:

Projekt pod názvom "Bábkarstvo v obci Podhorie - história a súčasnosť" je zameraný na pripomenutie si a prípadné oživenie bábkarskej tradície v obci Podhorie. Tradícia bábkarstva bola v obci založená v 80. rokoch minulého storočia. Venovala sa jej veľká časť domáceho obyvateľstva. Zámerom projektu je zreštaurovanie časti bábkarskeho fondu obce, zabezpečiť dôstojné a stabilné miesto pre všetky bábky ktoré obec vlastní. Zorganizovaním spomienkovej akcie spojenej s výstavou bábok si pripomenieme 75. výročie narodenia pána Jozefa Beňa a 70. výročie narodenia pána Jána Hižnaya, ktorí sa v minulosti v obci intenzívne venovali bábkovému divadlu. Chceme zachovať a rozvíjať kultúru v obci, chceme vzbudiť záujem mladej generácie o to, čím sa zaoberali ich rodičia a starí rodičia, aby si zachovali túto krásnu tradíciu.

Začiatok realizácie: november 2012       Dátum ukončenia: september 2013


4. Projekt

Dotačný program Ministerstva kultúry Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, podprogram - prehliadky, festivaly, súťaže

Názov projektu: Folklórne slávnosti Podhorie 2013

Rozpočet projektu: 7 500 €         Z toho žiadaná suma: 5 100 €

Schválená čiastka: 1 000 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Kordíková Ľubica

Odborný garant projektu: Mgr. Tatárová Katarína

Krátka anotácia:

Zámerom projektu je zorganizovať Folklórne slávnosti a tým podporiť systematickú prácu amatérskych ľudových súborov, oživiť folklórne prejavy charakteristické pre našu obec, podnietiť deti a mladú generáciu k udržiavaniu tradičnej ľudovej kultúry. Slávnosti sa v našej obci konajú pravidelne každý druhý rok, v poslednom období sa snažíme ich zorganizovať každý rok, aby sme tak rozšírili kultúrne aktivity v našej obci a chceme vytvoriť pre našich občanov možnosti na kultúrne vyžitie.

Cieľom projektu je umožniť folkloristom prezentovať svoju prácu, podnietiť ich a motivovať k ďalším aktivitám, obohatiť miestnu a regionálnu kultúru. Predstaviť ľudový spev, hudobný prejav, ľudový tanec, zvyky, tradície odievania, duchovné a hmotné výtvory ľudového umenia a tým propagovať úctu k tradíciám medzi širokou verejnosťou a tiež pozitívny postoj k národnej kultúre.

Termín realizácie: júl 2013


5. PROJEKT

Dotačný program Ministerstva kultúry Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, podprogram kultúrne dedičstvo, vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Názov projektu: Podhorie (Teplá a Žakýl)- história a vývoj obce. Publikácia o obci.

Rozpočet projektu: 4 200 €         Z toho žiadaná suma: 2 200 €

Schválená čiastka: 1 700 €

Predkladateľ: Obec Podhorie, zodpovedná osoba Kordíková Ľubica

Odborný garant projektu: Ing. Maďar Ján

Krátka anotácia:

Vydanie publikácie o obci Podhorie z rukopisu pána Jozefa Koštu, ktorý bol za svojho života chalupárom v obci. Zozbierané podklady o obci Podhorie, ktorá sa skladá z dvoch katastrálnych území, ktoré boli v minulosti dvoma samostatnými obcami. Pán Košta zozbieral podklady v archívoch na Slovensku, ale i v zahraničí. Množstvo materiálov získal z ústneho podania vtedy žijúcich starších občanov obce, tiež z podkladov z Farského archívu. Rukopis obsahuje množstvo údajov o obyvateľoch, udalostiach, chotárnych názvoch... Jeho päťročná práca by nemala vyjsť nazmar a terajšia generácia by sa mala dozvedieť viac o svojej obci.

Publikácia bude doplnená o historické fotografie a udalosti, ktoré nasledovali po roku, kedy svoj rukopis pán Košta ukončil.

Knižné vydanie bude obrovským prínosom pre obec, jej obyvateľov ako i pre rodákov už žijúcich mimo obce.

Začiatok realizácie:  máj 2013      Dátum ukončenia: december 2013Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode