Profilácia Materskej školy v Podhorí

Kontakt:

Materská škola, 969 82  Podhorie č. 85

Tel.: 045/ 6992128

e- mail:  materskaskola@podhorie.sk

 

Zriaďovateľom MŠ je obec Podhorie. Materská škola je jednotriedna bez právnej subjektivity. Poskytuje celodennú  starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Je umiestnená v účelovej budove v ktorej sa nachádza trieda, kabinet učebných pomôcok, riaditeľňa, spálňa, hygienické zariadenie, kuchyňa a jedáleň. Exteriér tvorí zatrávnený školský dvor, vybavený dreveným domčekom, preliezkami, hojdačkami, lavičkami, pieskoviskom. Podľa rozhodnutia  RUVZ so sídlom v Žiari nad Hronom je kapacita MŠ 18  detí.

Pri plánovaní vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O, ktorý je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, je záväzným dokumentom
schváleným MŠ SR 19.6.2008 a vymedzuje všeobecné ciele materských škôl, kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti detí a rámcový obsah vzdelávania v MŠ. Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

 1. perceptuálno-motorickú,
 2. kognitívnu,
 3. sociálno-emocionálnu.

Prevádzka MŠ  je v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 15.00 hod. (každoročne sa odsúhlasuje podľa potreby rodičov).

Personálne obsadenie:

riaditeľka MŠ               Anna        Borgulová

učiteľka    MŠ              Henrieta   Dudáková

vedúca ŠJ                   Marianna   Ivaničová

kuchárka                    Daniela     Hruštinárová

upratovačka                Helena      Biliková

Naším cieľom je:

 • Dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania sa a poznávania     
 • Uplatňovať v MŠ princíp aktivity - umožniť deťom experimentovanie a objavovanie, bádanie, zabezpečiť primerané podmienky na spontánnu hru, vytvárať
  priaznivú sociálno - emocionálnu klímu, estetické a podnetné  prostredie na spontánne i zámerné učenie - každoročné dopĺňame  triedu novým nábytkom, vytvárame herné a pracovné kútiky, zabezpečujeme účelové pomôcky. Vytvárame prostredie bezpečné, hygienické, estetické a funkčné.
 • Naučiť deti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie - umožňujeme im spoznávať prírodu formou zážitkového učenia  na turistických vychádzkach a výletoch.
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, poznávať rodný kraj, jeho históriu, vytvárať pozitívny vzťah k nášmu regiónu poznávaním významných osobností, prírodných krás, pamiatok, kultúrneho a folklórneho dedičstva.
 • Zamerať sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, rozvoj kľúčových  kompetencií u detí hlavne v  kognitívnej oblasti.
 • Umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, vytvárať tak pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí, aktívne využívať voľný čas a pravidelným cvičením a pohybom predchádzať ochoreniam, stresu, nude, negatívnym javom, agresivite, vplývať na zvýšenie telesnej zdatnosti, zvýšenie celkovej pohyblivosti, obratnosti, rozvíjanie vôľových a morálnych vlastností
 • Prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič-dieťa-učiteľ, spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov a diania v škole a tým sa podieľať
  na jednotnom výchovnom pôsobení na dieťa organizovať nadštandartné aktivity pre rodičov formou pracovných a športových popoludní, besied, výletov, karneval, otvorené hodiny.
 • Eliminovať stresové situácie u novoprijatých detí - nenásilnou formou podporiť adaptáciu  nových detí na nové a neznáme prostredie súhrou verbálnej
  a neverbálne  komunikácie, vytvárať prostredie, kde sa deti cítia bezpečne a sú akceptované dospelými i rovesníkmi, budovať správne citové vzťahy - otvorenosť, dôvera, úprimnosť
 • Viesť rodičov k uplatňovaniu správnych výchovných postupov k deťom - oboznamovať ich s pravidlami, s prehľadom výchovnej činnosti, poskytovať odborné  poradenstvo -   "Okienka pre rodičov"

Aktivity

Zábavná školička - mám rád seba a teba, u nás doma a v škôlke, bezpečne do škôlky,

Jesenné čarovanie - vitamíny zo sadu a záhrady, výstava ovocia a zeleniny, padá lístok v jeseni, cesty draka, Deň úcty k starším

Bol raz jeden život - správam sa bezpečne, keď žmurká semafor, návšteva kultúrneho podujatia (kino, divadielko...),

Vianočná prechádzka - pečieme medovníčky, vianočný sen, Vianoce klopú na dvere  - besiedka

Zem spí, nech ju nikto nebudí -  zimné radovánky, nebojte sa zvieratká, návšteva ZŠ

Fašiangy - čím budem až vyrastiem, karneval u nás,

Keď jar rúčky roztvorí - rozprávkari, návšteva knižnice, jarné zvyky- Morena...., "Kreslím, kreslím, maľujem "

Zem je len jedna - veľkonočná kraslica, ako klíči semienko, od kvapky po more, ochrana zeme, Mám básničku na jazýčku

Príroda sa raduje - Deň matiek (kultúrny program ), živá a neživá príroda, Spievaj si vtáčatko - spev detí

Hurá leto - MDD (spolupráca s obcou), výlet , Športová olympiáda, fotografovanie, rozlúčka predškolákov s materskou školou, Folklór - " Tancuj, tancuj vykrúcaj....."

Viac priestoru v našom školskom vzdelávacom programe venujeme oblastiam:

 • enviromentálna      "Príroda naša kamarátka"
 • zdravie a výživa     "Zdravý životný štýl"
 • dopravná              "Bezpečne v hre i v živote"
 • regionálna            "Minulosť, prítomnosť a budúcnosť-  ĽUDOVÉ ZVYKY "
 • prosociálna           "Darujme lásku detským srdiečkam"
 • pohybová              "Pohyb zdravý, veselý a hravý"
 • emocionálna          "Emocionálnym  zážitkom podporovať stav harmónie a pohody"

"My pedagógovia osobne cítime zodpovednosť voči svojej práci, pretože rodičia nám zverujú to najdôležitejšie, čo majú a to  sú ich deti. Zároveň máme výsadu podieľať sa na formovaní a ovplyvňovaní dieťaťa v začiatočnom období jeho života. Keď sa nám podarí naučiť dieťa niečo, čo mu pomôže byť lepším  žiakom v prvom ročníku, alebo lepším človekom v budúcnosti, budeme vždy hrdí, že robíme malé v úvodzovkách, ale veľké veci pre tieto deti."

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode