Pozemkové spoločenstvo Teplá

 

Pozemkové spoločenstvo Teplá

 vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA PREDAJ DREVA NA PNI

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Označenie vyhlasovateľa: Pozemkové spoločenstvo Teplá

IČO: 42394198          DIČ: 21200593                      IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie:      VÚB banka, a.s. Banská Štiavnica

IBAN:                        SK3002000000003504417153

Kontaktná osoba: Božena Ivaničová Podhorie 167             Tel.:0905532159

2. Predmet súťaže:       Predaj dreva na pni

Predmetom predaja je drevná hmota nachádzajúca sa v k. ú. Podhorie časť Teplá

Odhadovaný predpoklad jednotiek drevnej hmoty vyjadrenej v tonách   je 3000 na celej ploche. Ponuky zasielajte  na celé dielo.

Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže. Zároveň si vyhradzuje právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť, aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

3. Obsah ponuky:

Navrhovateľ  zabezpečí na vlastné náklady

·             vytýčeniea vyznačenie hraníc pozemkov v teréne, vyhotovenie vytyčovaciehoplánu

·             vybavenie rozhodnutia povolení výrubu na predmetných pozemkoch

·             vybavenie povolenia od Slovenského pozemkového fondu, ktorý zastupuje vlastníkov, ktorí si neuplatnili svoje práva

·             vybavenie súhlasu na používanie prístupových ciest, vrátane ich údržby a zodpovednosti za prípadné škody 

·             komplexný výrub drevín

·             odvoz a expedíciu drevnej hmoty

·             úpravu terénu po ťažbe pôdnou frézou, zfrézovanie náletov a pňov

 

Ďalšie podmienky

3.2.1    Prevzatie pracoviska pred začatím prác

3.2.2    Odovzdanie pracoviska po ukončení prác

3.2.3    Výrub bude realizovaný presvetľovacím rubom pri zachovaní solitérov

3.2.4    Výrub sa musí vykonať mimo vegetačného obdobia t. j. 1. 10. - 30. 4.

3.2.5    Kúpna cena bude rozdelená na štyri rovnaké splátky. Prvá splátka bude uhradená na účet obce najneskôr do 14 dní po podpise zmluvy bez ohľadu
           na termín začatia prác

3.2.6    Kupujúci si môže dohodnúť individuálnu terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s kontaktnou            osobou.

4. Zábezpeka

4.1       Viazanosť ponuky (do 31. 3. 2016) zabezpečuje vyhlasovateľ zábezpekou vo výške 10 000,00 €, slovom desaťtisíc eur.

4.2       Spôsob zloženia zábezpeky:

4.2.1    Bezhotovostný prevod na účet vyhlasovateľa vo VÚB, a. s.  na č.,  SK3002000000003504417153, variabilný symbol 20150020 alebo

4.2.2    Bezhotovostný vklad na účet vyhlasovateľa vo VÚB, a. s. na č.,   SK3002000000003504417153, variabilný symbol 20150020

4.2.3    Zábezpeku nie je možné zložiť v pokladni vyhlasovateľa, platobnou kartou ani šekom.

4.3       Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky:

4.3.1    Originál výpisu o prevode zábezpeky na účet vyhlasovateľa alebo

4.3.2    Potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa

4.3.3    Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže musí tvoriť súčasť    ponuky

4.4       Spôsob vrátenia zábezpeky

4.4.1    Prevodom na účet účastníka súťaže

4.4.2    Vyhlasovateľ vráti účastníkovi súťaže, ktorý neuspel v obchodnej verejnej súťaži zábezpeku bez zbytočného odkladu, najneskôr tri dni od uplynutia doby

           viazanosti alebo najneskôr päť dní po upustení od predaja.

4.4.3   Kupujúcemu sa zábezpeka nevracia, ale odpočítava z predajnej ceny. 

5. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži

5.1       Obchodnej verejnej súťaži sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:

5.2        Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na
            navrhovanú činnosť oprávnenie (drevovýroba, obchodovanie s drevom)

5.3       Čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami s potrebnými oprávneniami

5.4       Referencie - zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy drevnej hmoty od zmluvných partnerov za predchádzajúce
            obdobie (rok 2013) s uvedením zákazníka, jeho adresy, telefonického kontaktu na zákazníka a objemu fakturácie v € za uvádzané obdobie

5.5        Deklarovanie, že firma funguje min. 2 roky

5.6       Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne zistenie, že dokumentácia sa nezakladá na pravde bude dôvodom na vyradenie z obchodnej verejnej 

           súťaže a v prípade zistených nezrovnalostí po podpise zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu

5.7       Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodnej verejnej súťaže náša navrhovateľ.


6. Termín a miesto podávania návrhov

6.1       Cenovú ponuku žiadame predložiť na adresu: Podhorie 167, 96982 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni do 31.3. 2016 do 12.00 hod.

7. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

7.1       Cenová ponuka  musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom:
            "Obchodná verejná  súťaž - NEOTVÁRAŤ" a adresou uchádzača

7.2       Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou. Osobne sa návrhy môžu doručiť na adresu Podhorie 167, 96982.

7.3       Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh,   na ďalšie sa neprihliada.

7.4        V  termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Odvolať ponuku môže v lehote 

            do termínu otvárania obálok

7.5       Návrhy doručené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť 

           navrhovateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

8.1       Hodnotené budú len návrhy, ktoré spĺňajú  podmienky uvedené v tomto vyhlásení

8.2       Kritériom pre hodnotenie návrhov bude  konečná cena v €/t.

9. Vyhodnotenie ponúk

9.1       Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za technickú jednotku (€/t) súčasne s dodržaním všetkých podmienok uvedených 

           v tomto vyhlásení.

9.2       Po otvorení súťažných  návrhov až do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže   vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov             návrhu.

9.3       Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s víťazom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní od podpísania zápisnice z výberu navrhovateľov.

      

V Podhorí 25.9.2015

Božena Ivaničová,                                                                         
Predseda Pozemkového spoločenstva Teplá

        

Zverejnené dňa : 25.9.2015                          

Zvesené dňa:     ....................................

Obchodná verejná suťaž_.pdf (402,4 kB)

 

 

 

 


 
 

 


 

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE