Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemkov - UKONČENÉ

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁ

Obec Podhorie,
Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhorie


v y h l a s u j e


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ


podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9
zákona


č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov vo
vlastníctve obce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na

úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa.


 

za nasledovných súťažných podmienok:

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ

Názov:  Obec Podhorie                                      IČO:   00320935

Sídlo:    Obecný úrad č. 84, 969 82   Podhorie

V zastúpení starostky: Ing.
Dana Lóžiová

Tel. č. : 045/6992125                      Fax: 045/6992125                    

e-mail:  obecnyurad@podhorie.sk

 

2.Predmet obchodnej verejnej súťaže:  TTP pozemky

1. LV č. 435, parc. číslo C-KN 1081 o výmere 45581 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

2. LV č. 435, parc. číslo C-KN 1116 o výmere 15015 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

3. LV č. 435,  parc. číslo C-KN 1111 o výmere  8683 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

4. LV č. 435,  parc. číslo C-KN 1151 o výmere 11065 m2, k.ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

3.  Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 4. Účel nájmu

Pozemky sú majetkom obce Podhorie. Predmetné pozemky sa podľa územného plánu obce môže použiť len na poľnohospodárske účely.

5. Výška nájomného

Minimálna výška nájomného  za TTP pozemky je 0,004 Eur/m2/rok (40,00 Eur/ha/rok), určená obecným zastupiteľstvom. Nájomca zabezpečí zhodnotenie pozemkov na vlastné náklady (zmulčovanie, výrub náletových drevín, atď.)

6. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby - živnostníci, právnické osoby, samostatne hospodáriaci roľníci.

7. Termín obhliadky

Obhliadka nehnuteľností bude po dohode s prenajímateľom.

8. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 27.05.2015 do12.00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.,v zapečatenom obale s označením / VOS - Prenájom pozemkov - NEOTVÁRAŤ /.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku výšky nájomného za m2/rok, účel využitia pozemkov, doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v súťaži podľa bodu 6.

9. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov

Cena a návrh využitia pozemkov. Uchádzač je povinný uviesť v ponuke parcelné číslo pozemku, o ktorý má záujem, jeho výmeru, navrhovanú cenu nájmu za m2 a cenu celkom. Úspešnými uchádzačmi budú tí, ktorí predložia ponuku s najvyššou cenou celkom za vybratý pozemok a najvhodnejším využitím pozemkov. Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.

S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu.

10. Ostatné podmienky

Vyhlasovateľ sivyhradzuje právo, zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že navrhované ceny za prenájom pozemkov budú nižšie, ako sú ceny určené podľa prílohy č.2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.- a to 0,004 EUR/m2 za záhrady a TTP.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak uzná za vhodné, aj všetky doručené návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh, ktorý bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia nájomnej zmluvy obecným zastupiteľstvom.


Podhorie, 13.05.2015

                                                                           
                                                                                   Ing. Dana Lóžiová

                                                                                       starosta obce

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE