Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemkov - UKONČENÁ

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ JE UKONČENÁ

Obec Podhorie,
Obecný úrad č. 84, 969 82 Podhorie


v y h l a s u j e


 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ


podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9
zákona


č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj pozemkov vo vlastníctve
obce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa.


 

za nasledovných súťažných podmienok:

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ

Názov:  Obec Podhorie                                      IČO:   00320935

Sídlo:    Obecný úrad č. 84, 969 82   Podhorie

V zastúpení starostky: Ing. Dana Lóžiová

Tel. č. : 045/6992125                      Fax: 045/6992125                    

e-mail:  obecnyurad@podhorie.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  predaj pozemkov

1. LV č. 435, parc. číslo C-KN 558/5 o výmere 26 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

2. LV č. 435, parc. číslo C-KN 558/6 o výmere 121 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

3. LV č. 435,  parc. číslo C-KN 560 o výmere  657 m2, k. ú. Žakýl, druh pozemku: TTP

4. LV č. 435,  parc. číslo C-KN 561/2 o výmere 174 m2, k.ú. Žakýl, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

3. Opis majetku na predaj: Predmetné pozemky sú výhradným vlastníctvom obce Podhorie. Nachádzajú sa
v zastavanom území obce, v časti Žakýl.

4. Termín obhliadky

Obhliadka pozemkov bude po dohode s prenajímateľom.

5. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 28.05.2015 do12.00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.,v zapečatenom obale s označením
/ VOS - Prenájom pozemkov - NEOTVÁRAŤ /.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku s cenou a zdôvodnenie záujmu na odkúpenie pozemkov.

6.      Kritérium hodnotenia súťažných návrhov

Cena a zdôvodnenie odkúpenia pozemkov. Uchádzač je povinný uviesť v ponuke parcelné číslo pozemku, o ktorý má záujem, jeho výmeru, navrhovanú cenu za
m2 a cenu celkom. Úspešnými uchádzačmi budú tí, ktorí predložia ponuku s najvyššou cenou celkom za vybratý pozemok a  pozemkov. Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.

S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu.

7.      Ostatné podmienky

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že navrhované ceny za kúpu pozemkov budú nižšie, ako sú ceny určené podľa prílohy č.2
k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.- a to EUR/m2 za záhrady a TTP.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé návrhy a prípadne, ak uzná za vhodné, aj všetky doručené návrhy. Je oprávnený vybrať si ten návrh, ktorý bude pre vyhlasovateľa najvýhodnejší. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia zmluvy obecným zastupiteľstvom.

    V Podhorí, dňa 15.5.2015

                                                                       
                             Ing. Dana Lóžiová                                                                                                     
                               starosta obce


Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE