Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve v obci Podhorie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Predseda komisie je člen OZ.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Komisie sa schádzajú podľa potreby,  najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie    predseda komisie.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Finančná komisia, komisia pre rozpočet, správu majetku obce a územné plánovanie, výstavbu a rozvoj obce

Predseda: Ing. Dušan Jucha

Členovia: všetci členovia OZ

Činnosť komisie:

 • úzko spolupracuje na tvorbe obecného rozpočtu
 • sleduje plnenie rozpočtu obce, sleduje finančnú situáciu v obci
 • vyjadruje sa k väčším investíciám v obci
 • sleduje možnosti získania mimorozpočtových financií
 • podieľa sa na návrhoch a sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • prejednáva žiadosti obyvateľov o prenájmy a kúpu majetku, ak treba ide do terénu, aby informovala ostatných členov o konkrétnych parcelách, navrhuje riešenie
 • navrhuje plán rozvoja obce a sleduje možnosti rozvoja obce vo veci bývania

 

Komisia pre sociálne záležitosti, deti a starších spoluobčanov

Predseda: Peter Žbirka

Členovia: Žofia Žbirková, Martina Borgulová, Darina Kuková, Eliška Hruštinárová, Anna Sopková, Emília Pulišová

Činnosť komisie:

 • zabezpečuje komunikáciu s Materskou školou
 • predkladá návrhy podujatí pre deti a starších spoluobčanov so zameraním na ručné práce, spoločenské hry, atď.
 • navrhuje možnosti riešenia využitia voľného času pre deti v spolupráci s komisiou pre kultúru a tiež s komisiou pre mládež, vzdelávanie a šport
 • sleduje možnosti zlepšenia starostlivosti o starých spoluobčanov
 • spolupodieľa sa pri zabezpečovaní sociálnych a zdravotných posudkov pre umiestňovanie občanov v zariadeniach sociálnych služieb, resp. napomáha pri riešení opatrovateľskej starostlivosti v obci a mimo nej

 

Komisia pre kultúru, kultúrne podujatia a život v obci

Predseda: Milan Sopko

Členovia: Anna Ďuricová, Anna Sopková, Katarína Kováčová, Hela Galková, Žofia Žbirková, Zuzana Rafaelisová, Miriam Luptáková, Oľga Tatárová, Janka Pavelková, Ján Pavelka,

Činnosť komisie:

 • pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí  a predkladá návrhy na ich financovanie
 • navrhuje a spoluorganizuje kultúrne a spoločenské podujatia
 • sleduje možnosti financovania podujatí z mimorozpočtových zdrojov v spolupráci s finančnou komisiou

 

Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia

Predseda: Jozef Kordík

Členovia: všetci členovia OZ

Činnosť komisie:

 • sleduje stav verejného poriadku a občianskeho spolunažívania
 • zaoberá sa podnetmi a sťažnosťami občanov a navrhuje stanoviská k uvedeným prípadom
 • sleduje a stará sa o kvalitu životného prostredia, navrhuje riešenia pre jeho zlepšenie
 • stará sa o to, aby nevznikali nelegálne skládky  a navrhuje riešenie pri odstraňovaní existujúcich skládok
 • pojednáva o otázkach komunálneho odpadu

 

Komisia pre mládež, vzdelávanie, šport a rozvoj cestovného ruchu

Predseda: Milan Bielik

Členovia: Peter Žbirka, Adriana Slašťanová, Dušan Jucha, Jozef Kordík, Václav Lupták, Milan Bielik ml., Marian Rafaelis, Oľga Tatárová

Činnosť komisie:

 • predkladá návrhy na využitie voľného času pre mládež podľa potrieb a s ohľadom na vek a zameranie mládeže
 • organizuje podujatia pre mládež
 • úzko spolupracuje s komisiou pre kultúru a s komisiou pre deti a sociálne veci
 • sleduje návrhy zo strany občanov týkajúce sa rozvoja obce a rozvoja cestovného ruchu
 • navrhuje možnosti propagácie obce a stará sa o propagáciu obce smerom vonViac tu: http://archiv.podhorie.sk/www.podhorie.sk/obcan/obecny-urad/organy-samospravy/index.html


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie Podhorie
ÚvodÚvodná stránka