Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej a pozemskovej spoločnosti - Pozemkové spoločenstvo Podhorie - Žakýl

18.11.2015 12:03

Pozývame Vás na zhromaždenie Urbárskej a pozemkovej spoločnosti - Pozemkového spoločenstva Podhorie - Žakýl, ktoré sa uskutoční dňa:


10.12.2015 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome PodhorieProgram:

 1. 16.00 hod. - 17.00 hod. prezentácia vlastníkov podielov spoločenstva a vyplácanie podielov
 2. otvorenie zhromaždenia pozemkového spoločenstva,
 3. voľba orgánov zhromaždenia,
 4. správa o činnosti UaPS od posledného zhromaždenia,
 5. správa Dozornej rady,
 6. správa OLH (odborný lesný hospodár) za rok 2015 a plán na rok 2016,
 7. správa o hospodárení UaPS,
 8. schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve, zmena listov vlastníctva (pozemkové úpravy v katastri Žakýl),
 9. schválenie podielov,
 10. diskusia, správa mandátovej komisie,
 11. návrh na schválenie uznesenia UaPS,
 12. záver Vaša účasť je nutná, nakoľko bude potrebné vyriešiť ďalšie nevyhnutné záležitosti.
  V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať pri prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je
  aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

                                                                                    Ján Borgula,  predseda pozemkového spoločenstva           

Pozvánka.doc             

Zmluva o pozemkovom spolocenstve (2).docx                           
S P L N O M O C N E N I E

Dolu podpísaný (á)
.......................................................................................................................

nar. ............................................. bytom......................................................................................

splnomocňujem

meno a priezvisko
........................................................................................................................

nar. ............................................. bytom ......................................................................................

k zastupovaniu v plnom rozsahu mojich práv a povinností na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2015 o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome v Podhorí.

  

V............................................ dňa ...................................     .........................................................

                                                                                                       vlastnoručný podpis


Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE