Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

11.11.2011 00:04

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Podhorie

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí svojim uznesením č. 43 / 2011 zo dňa 4.11.2011 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Podhorie na deň 15.12.2011.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

2. náležitosti prihlášky :

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

3. ďalšie predpoklady :

 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Podhorie zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Podhorie, Podhorie č. 84, 969 82  Podhorie,  najneskôr do 30.11.2011 do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Obecnom úrade v Podhorí

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

Deň nástupu do zamestnania : 19. december 2011

 1. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu dňa 19.12.2011
 5. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času.

V Podhorí 4. novembra 2011

Ľubica Kordíková, starosta obce, v.r.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE