Obecný cintorín   

V týchto dňoch v obci prebieha kompletná evidencia hrobových miest v našom cintoríne, evidencia nájomných zmlúv na hrobové miesta ako i kontrola poplatkov za hrobové miesta v cintoríne. Výsledkom tohto procesu bude, že naša obec bude môcť vyhotoviť komplet zoznam hrobových miest podľa rôznych kritérií - podľa čísla hrobov, podľa priezviska zosnulého, resp. podľa nájomcu hrobového miesta. Rovnako bude mať obec vytvorenú mapu cintorína s číslami jednotlivých hrobových miest. Toto všetko bude umiestnené v informačnej tabuli pred vstupnou bránou do cintorína, do termínu Pamiatka zosnulých.

Žiadame všetkých obyvateľov a príbuzných, aby si skontrolovali doma nájomné zmluvy na hrobové miesta a tiež aj platby za hrobové miesta. V prípade, že nemáte zaplatené za hrobové miesta, dostavte sa prosím na Obecný úrad za účelom potvrdenia všetkých tých hrobových miest, za ktoré ešte plánujete platiť, ako aj vyrovnanie svojich podlžností za hrobové miesta.

Pasportizáciou hrobových miest obec postupne bude zisťovať, ktoré hrobové miesta už nie sú dlhodobo uhradené, obec bude vyzývať nájomcov o ich zaplatenie a ak ani po výzve tieto nebudú uhradené, obec pristúpi k ich zrušeniu v zmysle zákona o pohrebníctve ako i v zmysle VZN O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.

V prípade, že máte záujem zrušiť hrobové miesto, oznámte to prosím na Obecnom úrade. Informácia bude zaznačená a nájomná zmluva bude ukončená. Nájomca je povinný dať hrobové miesto do pôvodného stavu, t.j. odstrániť na vlastné náklady pomník a obrubu.


VZN 4_2015_O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.doc (1 MB)

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto.docx (15,7 kB)

 ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU HROBOVÉHO MIESTA.pdf (172,9 kB)

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE