Orgány samosprávy

    Starostka obce PODHORIE

    Ing. Dana Lóžiová     starostkou od roku 2014

   Zástupca starostky

   Ing. Dušan Jucha

   Obecné zastupiteľstvo

    Ing. Dušan Jucha

    Milan Bielik

    Peter Žbirka

    Milan Sopko

    Jozef Kordík

    Hlavný kontrolór obce
    Blanka Szucsová

    Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve v obci Podhorie

    Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

    Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Predseda komisie je člen OZ.

    Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

    Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Komisie sa schádzajú podľa potreby,  najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie    predseda komisie.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Finančná komisia, komisia pre rozpočet, správu majetku obce a územné plánovanie, výstavbu a rozvoj obce

Predseda: Ing. Dušan Jucha

Členovia: všetci členovia OZ

Činnosť komisie

 • úzko spolupracuje na tvorbe obecného rozpočtu
 • sleduje plnenie rozpočtu obce, sleduje finančnú situáciu v obci
 • vyjadruje sa k väčším investíciám v obci
 • sleduje možnosti získania mimorozpočtových financií
 • podieľa sa na návrhoch a sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • prejednáva žiadosti obyvateľov o prenájmy a kúpu majetku, ak treba ide do terénu, aby informovala ostatných členov o konkrétnych parcelách, navrhuje riešenie
 • navrhuje plán rozvoja obce a sleduje možnosti rozvoja obce vo veci bývania

Komisia pre sociálne záležitosti, deti a starších spoluobčanov

Predseda: Peter Žbirka

Členovia: Žofia Žbirková, Martina Borgulová, Darina Kuková, Eliška Hruštinárová, Anna Sopková, Emília Pulišová

Činnosť komisie

 • zabezpečuje komunikáciu s Materskou školou
 • predkladá návrhy podujatí pre deti a starších spoluobčanov so zameraním na ručné práce, spoločenské hry, atď.
 • navrhuje možnosti riešenia využitia voľného času pre deti v spolupráci s komisiou pre kultúru a tiež s komisiou pre mládež, vzdelávanie a šport
 • sleduje možnosti zlepšenia starostlivosti o starých spoluobčanov
 • spolupodieľa sa pri zabezpečovaní sociálnych a zdravotných posudkov pre umiestňovanie občanov v zariadeniach sociálnych služieb, resp. napomáha pri riešení opatrovateľskej starostlivosti v obci a mimo nej

Komisia pre kultúru, kultúrne podujatia a život v obci

Predseda: Milan Sopko

Členovia: Anna Ďuricová, Anna Sopková, Katarína Kováčová, Hela Galková, Žofia Žbirková, Zuzana Rafaelisová, Miriam Luptáková, Oľga Tatárová, Dana Mikušková

Činnosť komisie

 • pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí  a predkladá návrhy na ich financovanie
 • navrhuje a spoluorganizuje kultúrne a spoločenské podujatia
 • sleduje možnosti financovania podujatí z mimorozpočtových zdrojov v spolupráci s finančnou komisiou

Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia

Predseda: Jozef Kordík

Členovia: všetci členovia OZ,

Činnosť komisie

 • sleduje stav verejného poriadku a občianskeho spolunažívania
 • zaoberá sa podnetmi a sťažnosťami občanov a navrhuje stanoviská k uvedeným prípadom
 • sleduje a stará sa o kvalitu životného prostredia, navrhuje riešenia pre jeho zlepšenie
 • stará sa o to, aby nevznikali nelegálne skládky  a navrhuje riešenie pri odstraňovaní existujúcich skládok
 • pojednáva o otázkach komunálneho odpadu

 

Komisia pre mládež, vzdelávanie, šport a rozvoj cestovného ruchu

Predseda: Milan Bielik

Členovia:

Činnosť komisie

 • predkladá návrhy na využitie voľného času pre mládež podľa potrieb a s ohľadom na vek a zameranie mládeže
 • organizuje podujatia pre mládež
 • úzko spolupracuje s komisiou pre kultúru a s komisiou pre deti a sociálne veci
 • sleduje návrhy zo strany občanov týkajúce sa rozvoja obce a rozvoja cestovného ruchu
 • navrhuje možnosti propagácie obce a stará sa o propagáciu obce smerom von

 

   

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE