Orgány samosprávy

    Starostka obce PODHORIE

    Ing. Dana Lóžiová     starostkou od roku 2014

    Zástupca starostky

    Jozef Kordík

    Obecné zastupiteľstvo
    Jozef Kordík

    JUDr. Marek Mikuška

    Žofia Žbirková

    Peter Hruštinár

    Ing. Daniela Sokolovičová

   

    Hlavný kontrolór obce
    Blanka Szucsová

    Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve v obci Podhorie (zriadené  Uznesením č. 04 / 2015)

    Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

    Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Predseda komisie je člen OZ.

    Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

    Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Komisie sa schádzajú podľa potreby,  najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie    predseda komisie.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce

Predseda: JUDr. Marek Mikuška

Členovia: všetci členovia OZ

Činnosť komisie

 • úzko spolupracuje na tvorbe obecného rozpočtu
 • sleduje plnenie rozpočtu obce, sleduje finančnú situáciu v obci
 • vyjadruje sa k väčším investíciám v obci
 • sleduje možnosti získania mimorozpočtových financií
 • podieľa sa na návrhoch a sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komisia pre deti, mládež a sociálne záležitosti

Predseda: Žofia Žbirková

Členovia: Mgr. Katarína Kováčová, Martina Borgulová, Darina Kuková, Mgr. Eliška Hruštinárová, Mgr. Radka Hrnčiarová, Mgr. Anna Sopková

Činnosť komisie

 • zabezpečuje komunikáciu s Materskou školou
 • predkladá návrhy podujatí pre deti, mládež i dospelých so zameraním na ručné práce, spoločenské hry, atď.
 • navrhuje možnosti riešenia využitia voľného času pre deti a mládež v spolupráci s komisiou pre kultúru a šport
 • sleduje možnosti zlepšenia starostlivosti o starých spoluobčanov
 • spolupodieľa sa pri zabezpečovaní sociálnych a zdravotných posudkov pre umiestňovanie občanov v zariadeniach sociálnych služieb, resp. napomáha pri riešení opatrovateľskej starostlivosti

Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie

Predseda: Ing. Daniela Sokolovičová

Členovia: aktuálne sa kreuje nová komisia

Činnosť komisie

 • pripravuje kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí  a predkladá návrhy na ich financovanie
 • spoluorganizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia
 • sleduje možnosti financovania podujatí z mimorozpočtových zdrojov v spolupráci s finančnou komisiou

Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Peter Hruštinár

Členovia: všetci členovia OZ

Činnosť komisie

 • sleduje stav verejného poriadku a občianskeho spolunažívania
 • zaoberá sa podnetmi a sťažnosťami občanov a navrhuje stanoviská k uvedeným prípadom

 

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a rozvoj cestovného ruchu

Predseda: Jozef Kordík

Členovia: všetci členovia OZ, Ján Borgula, Marián Borgula, Milan Osvald st., 

Činnosť komisie

 • prejednáva žiadosti obyvateľov o prenájmy a kúpu majetku, ak treba ide do terénu, aby informovala ostatných členov o konkrétnych parcelách, navrhuje riešenie
 • stará sa o kvalitu životného prostredia, navrhuje riešenia pre jeho zlepšenie
 • stará sa o to, aby nevznikali nelegálne skládky  a navrhuje riešenie pri odstraňovaní existujúcich skládok
 • pojednáva o otázkach komunálneho odpadu
 • sleduje návrhy zo strany občanov týkajúce sa rozvoja obce a rozvoja cestovného ruchu
 • stará sa o propagáciu obce
 • sleduje možnosti rozvoja obce vo veci bývania

 

   

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE