Pozemkové spoločenstvo Žakýl

GDPR Pozemkove Spolocenstvo Zakyl.pdf (415,4 kB)

Názov Spoločenstva: "Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové Spoločenstvo PODHORIE - ŽAKÝL".

Sídlom Spoločenstva je adresa :  Podhorie č. 163, 969 82 Podhorie

Predseda Spoločenstva: Ján Borgula

Počet členov Spoločenstva: 132

Celková výmera pozemkov vedená na všetkých listoch vlastníctva :  1.250.702   m²

Z toho:          
Celková  výmera lesných pozemkov : 986.987 m²

Celková  výmera  trvalých trávnatých porastov : 262.170 m²

Celková výmera   zastavaných plôch: 1.545 m²

Výmera spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných  spoluvlastníkov je  1.122.817   m²

Výmera spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve  štátu, ktoré spravuje  ( vlastní) Slovenský pozemkový fond  ( ďalej len "SPF" ) podľa    § 10 ods. 1 Zákona  je  306  m²

Výmera spoločnej nehnuteľnosti s ktorými  SPF  nakladá (nezistení vlastníci) podľa § 10 ods.2 Zákona je 6.889 m²

Výmera spoločnej nehnuteľnosti  nezistených vlastníkov, ktoré SPF  nespravuje  ani s nimi nenakladá  je vo výmere 70.690  m²

Orgánmi Spoločenstva sú : a/ valné zhromaždenie, b/ výbor, c/ dozorná rada.


Zákon o pozemkových spoločenstvách - 13-z097.pdf

Stanovy Žakýl.pdf

Zmluva o pozemkovom spolocenstve Žakýl.pdf

uznesenia - zápisnica - správa vol.komisie.pdf

správa mandátovej komisie Žakýl 2015.pdf

správa o činnosti Žakýl 2015.pdf

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE