Profilácia Materskej školy v Podhorí

Kontakt :      Materská  škola, 969 82  Podhorie č. 85

Telefón:       045/ 69921 28

e-mail:          materskaskola@podhorie.sk

Zriaďovateľom materskej  školy je obec  Podhorie.

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú   starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. V prípade voľných kapacít sa prijímajú aj dvojročné deti.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove v ktorej sa nachádza trieda, kabinet učebných pomôcok, riaditeľňa, spálňa, hygienické zariadenie, kuchyňa a jedáleň.

Exteriér tvorí zatrávnený školský dvor, vybavený dreveným domčekom,  preliezkami, hojdačkami, lavičkami,  pieskoviskom.

Kapacita materskej školy  - 18 detí – podľa rozhodnutia  RUVZ so sídlom v Žiari nad Hronom.

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE  A  SPOLUPRÁCA

Riaditeľka  materskej školy                            Anna          Borgulová

Učiteľka   materskej školy                 Ing.       Henrieta     Dudáková

Vedúca školskej jedálne                                Marianna     Ivaničová

Kuchárka                                                    Daniela       Hruštinárová

Upratovačka                                                Helena       Biliková

 

Odbornú pomoc pedagogickým zamestnancom, deťom a rodičom, resp. zákonným zástupcom podľa potreby poskytujú odborní zamestnanci školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a materská škola spolupracuje  s  MPC  (Metodicko – pedagogické centrom),  s CPPPaP  (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) logopedická  starostlivosť. Materská škola spolupracuje so základnými školami a so spoločnosťou PREDŠKOLSKÁ  VÝCHOVA.

Vytvárame  materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou rodičov.

Umožňujeme  deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvárame príjemné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa  cítia dobre, kde si vytvárajú priateľské vzťahy.

 

ORGANIZAČNÉ   PODMIENKY NA  VÝCHOVU  A VZDELÁVANIE  DETÍ V MATERSKEJ  ŠKOLE

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností: 

•          hry a činnosti podľa výberu detí,

•          zdravotné cvičenie,

•          vzdelávacia aktivita,

•          pobyt vonku,

•          činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

 

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie. 

Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností  materská škola má ich spracované vo forme denného poriadku, ktorý:

•          zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností, 

•          vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí, 

•          zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

 

PRÁVNE   NORMY A PEDAGOGICKÉ    DOKUMENTY

 

ŠkVP - školský vzdelávací program je základným  dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie  v škole podľa „školského zákona“

Názov školského vzdelávacieho programu  Materskej školy  PODHORIE je „DIEŤA  POZNÁVA  SVET“ 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole.

 

Vlastné ciele materskej školy

o          deti budú považovať šport  a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,

o          deti budú aktívne prežívať  a vyhľadávať kvalitné  výtvarné, hudobné, tanečné, literárne  a dramatické umenie,

o          deti budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie,

o          budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie,

o          budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,

o          deti budú na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Materská škola je postavená  v tichej oblasti . Školský dvor je členitý s kríkmi a trávou. Bohatá zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania v prírode. Pri tvorbe vlastného zamerania materskej školy sme vychádzali zo záverov vykonaných analýz, z analýz doterajšej praxe a doterajšieho zamerania materskej školy.

I. Materská škola sa zameriava na environmentálnu výchovu - na prírodu, životné prostredie a vzťah človeka k prírode a zdravý životný štýl.

Ciele :

•          rozvíjať pohybovú a telesnú zdatnosť a športové schopnosti detí

•          naučiť deti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie

•          umožniť deťom spoznávať prírodu formou  turistických vychádzok a výletov

•          umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe

•          vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu

•          rozvíjať psychické a fyzické schopnosti deti, podporovať rozvoj pohybových a manipulačných zručnosti a pohybovej kultúry

•          prebúdzať u deti environmentálne cítenie

•          podporovať stále dokonalejšie chápanie okolitého sveta i detskú radosť z rozširujúcich sa možnosti zasahovať do jeho diania

 

II. Materská škola sa zameriava  na  regionálnu výchovu

Výchovu a vzdelávanie obohacujeme  o rozmer umeleckej kultúry a estetiky, poznávanie a prežívanie kultúrneho života v našom okolí. Zážitkovou formou rozvíjame u detí vzťah k hodnotným umeleckým dielam a aktivitám. 

Oblasť :  Môj rodný kraj:

– moja rodina,

– materská škola  a okolie,

– obec,  v ktorej žijem (poloha, história a súčasnosť),

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje,

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce,

– ľudové  múzeum, prírodovedné múzeá, galérie,

– významné osobnosti regiónu,

– prírodné krásy regiónu,

– náučné chodníky v regióne ( využitie náučného chodníka v obci )

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá v regióne,

– miestne a regionálne jazyky.

 

Oblasť : Tradičná ľudová kultúra.

a) Tradičná hmotná kultúra:

– ľudová   architektúra

– domáce a tradičné remeselné výrobky,

– tradičné remeslá (ich história),

– produkcia potravín a strava ( tradičné jedlá)

– odev (kroje ),

– výtvarné umenie a i.,

 

b) Tradičná nehmotná kultúra:

– ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia),

– interpretačné umenie (ľudová hudba, piesne, tance, hry),

– spoločenské praktiky, zvyky,

– slávnostné udalosti,

– tradície spojené so sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné, deň matiek, úcta k starším ...),

– zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou ,

– folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné ) – účasť na folklórnych slávnostiach.

Prvky regionálnej výchovy a ľudovej kultúry využívame počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole. Začlenili sme ich do všetkých organizačných foriem dňa.

 

III. Vytvárame  materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou rodičov

Umožňujeme  deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvárame príjemné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa  cítia dobre, kde si vytvárajú priateľské vzťahy.

 

PROFIL    ABSOLVENTA  MŠ

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch.

Kľúčové kompetencie dieťaťa v materskej škole :

1. komunikačné kompetencie,

2. matematické kompetencie a kompetencií v oblasti vedy a techniky,

3. digitálne kompetencie,

4. kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,

5. sociálne a personálne kompetencie,

6. občianske kompetencie,

7. pracovné kompetencie.

 

VZDELÁVACIE  OBLASTI

Jednotlivé vzdelávacie oblasti sú štruktúrované do podoblastí, ktoré vyjadrujú svojbytnú logiku každej vzdelávacej oblasti. Osobitosti vzdelávacích oblastí sa rešpektujú tým, že štruktúra každej z nich je spracovaná vo viacúrovňovom členení.

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

•          Jazyk a komunikácia

•          Matematika a práca s informáciami

•          Človek a príroda

•          Človek a spoločnosť

•          Človek a svet práce

•          Umenie a kultúra

•          Zdravie a pohyb

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE