Úhrada príspevkov za dochádzku

Úhrada príspevkov za dochádzku

Príspevok je určený rozhodnutím riaditeľky školy podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vecné vymedzenie úhrad a príspevkov upravujú ustanovenia § 35 a 36 tohto zákona.

V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky § 14 ods. 1 č. 540/2004 Z. z. a podľa VZN obce Podhorie č. 7/2009 - jeho dodatku č. 1 zo dňa 30.4.2010 - výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole je 7,-- € mesačne.

Tento  príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza do pokladne v MŠ  s vydaním potvrdenky o zaplatení.    

Príspevok sa neuhrádza podľa  § 28 ods. 7 č. 245/ 2008 Z. z. za dieťa:

a/  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa podľa zákona § 28 ods. 8  č. 245/2008 Z. z. neuhrádza za dieťa:

a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b/ ak bola  prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľka školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ.

Úhrada poplatkov za stravu

a)      Rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu do 10. dňa v určenom mesiaci.

b)      Poplatok za stravu neuhrádza rodič ak sa  patričným dokladom preukáže že sa nachádza v hmotnej núdzi ( podľa zákona č. 559/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonom).

c)      Odpočet za neodstravované, odhlásené dni sa vykoná v platbe s mesačným odstupom.

d)      Za evidenciu poplatkov, vystavenie potvrdeniek za úhradu  stravy je zodpovedná vedúca školskej jedálne.


Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE