Sociálne služby

Dňom 1. januára 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Obecné  zastupiteľstvo v Podhorí na základe par. 4 ods. 3 písm. p/, par. 6 a par. 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydalo pre obec PODHORIE  VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.  3 /2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady:

3-2009 opatrovateľská služba.doc (54 kB)

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE