Opatrovateľská služba

Postup pri vybavovaní pri odkázanosti na sociálnu službu (Opatrovateľská služba)

1. Občania s trvalým pobytov v obci Podhorie, si vyplnia za seba, alebo za príbuzného „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Podhorí, alebo si ho stiahnete TU. V žiadosti si vyplníte Vaše osobné údaje.

2. V žiadosti vyberiete pre seba, alebo pre svojho príbuzného len jeden druh sociálnej služby (z uvedenej ponuky služieb), na ktorú budete Vy alebo Váš príbuzný, ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete  to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu alebo situáciu Vášho príbuzného.

3. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné  nechať potvrdiť Vášmu zmluvnému (obvodnému) lekárovi v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

4. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad  v Podhorí, alebo zašlete poštou na adresu Obec Podhorie, Teplá č. 84, 969 82 Podhorie.

5. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Vypracovanie a vystavenie lekárskeho a socálneho posudku zabezpečuje a tiež financuje obec Podhorie.

6. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám Obec Podhorie vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete pre seba alebo Vášho príbuzného požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

7. Po vydaní posudku  a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, napr.  opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov,   si v prípade že ide o opatrovateľskú službu, ktorá bude poskytovaná obcou, občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá  „Zmluva o poskytovaní sociálnej   služby“.

V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si vyberáte  ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.

Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné  doložiť:

-   potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
-  doklad o majetkových  pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní  vyššie uvedenej žiadosti  bude s Vami uzavretá  „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE