Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č369/1990 Zb)  vydáva pre katastrálne územie obce Podhorie  tento Štatút obce

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE