Úradná tabuľa

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami.

Kúpna zmluva_Urbár_Teplá_zverejnenie.pdf

Kúpna zmluva_Balková_zverejnenie.pdfVyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE