Zasadnutia v mesiaci september 2012

Starostka obce si Vás dovoľuje informovať, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, sa bude konať dňa 27. septembra 2012 (vo štvrtok) o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhorie.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorí

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola účasti

2. Návrh programu

3. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a uznesení

4. Kontrola uznesenia

5. Podmienky odberu vody

6. Návrh dodatku VZN o chove zvierat v obci

7. Sťažnosť

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Záver

 Zasadnutie je verejné.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE