Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov,  je uvedený v Prílohe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20181101

►Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

►Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

►Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť :

► miestne poplatky
► správne poplatky
► poplatky za komunálny odpad
► vyrubené dane pre fyzické a právnicke osoby.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POPLATKOCH

Zákon 145/1995 o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy a zastupiteľské úrady ( správne orgány). Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Kto je poplatník:
Poplatníkom je právnická osoba a lebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo na konanie alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je poplatníkov niekoľko,sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Podnet na úkon môže poplatník urobiť písomným podaním alebo žiadosťou. Prijatým vymedzením sa má vylúčiť možnosť obchádzania zákona , kedy napríklad rozpočtové organizácie inak generálne oslobodené od platenia správnych poplatkov požadujú vykonanie určitých úkonov a konaní za iné najmä fyzické osoby, na ktoré sa oslobodenie inak nevzťahuje.

Kto je oslobodený od správnych poplatkov:
►Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a štátne rozpočtové organizácie
►Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva -v mene Slovenskej republiky
►Diplomatický zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.  Súdy, notári- len pri výkone súdneho komisára a podľa osobit. predpisu, exekútori

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:
►o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
►o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,
►o priestupkoch,
►o slobodnom prístupe k informáciám.

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony , o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná
Podľa zákona č. 503/2003 - § 8, ods. 2 – úkony súvisiace s konaním o reštitúciách.

Kedy vzniká poplatková povinnosť a splatnosť poplatkov:
Poplatková povinnosť vzniká hneď pri podaní, ktoré smerujú k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak nie je pri jednotlivých položkách sadzobníka stanovené inak. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie Podhorie
ÚvodÚvodná stránka